1 REKISTERINPITÄJÄ

Taxi Point Oy
Y-tunnus: 1585167-6
Käyntiosoite: Rahtitie 3, 01530 Vantaa
Postiosoite: Rahtitie 3, 01530 Vantaa

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tietosuojavastaava: Jussi Taskinen
Puhelin: 09 838 66 30
Sähköpostiosoite: jussi.taskinen@taxipoint.fi

3 REKISTERIN NIMI

Taxi Point Oy:n asiakasrekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Taxi Point Oy:n ja asiakkaan välinen
asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Taxi Point Oy:n tai sen
valtuuttaman yhteistyökumppanin tai ammatinharjoittajan toimesta:

 Taxi Point Oy:n palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen, tuottaminen ja
suunnittelu.

 Taxi Point Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito,
asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen,
kehittäminen sekä seuranta.

 Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien
toimenpiteiden yhteydessä.

 Henkilötietoja käsitellään myös tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, ja
raportoinnin tarpeisiin sekä Taxi Point Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen.

 Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tai
ammatinharjoittajille tietolainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Taxi Point Oy:n asiakkaana olevat tai
aiemmin olleet henkilöt sekä Taxi Pointiin yhteydessä olleet henkilöt.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 Taxi Point Oy:n asiakkaana olevan tai aiemmin olleen henkilön perustiedot, kuten nimi,
henkilötunnus, sukupuoli, kieli ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

 Taxi Point Oy:n ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten
tilaustiedot, asiakashistoria (esim. palveluiden käyttötiedot ml. hoitavan henkilön
ammattiryhmä, esim. ostokäsittelijä, myyjä), mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja –
kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito, tiedot yhteydenotoista ml. puheluiden
taltiointi ja muut palvelun tuottamiseen liittyvät tiedot.

 Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot sekä mahdollinen itse tuottama
sisältö (esim. verkkosivun kautta jätetty yhteydenottopyyntö)

 Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet.

 Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi rekisteröityyn yhdistettävissä oleva
verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän selain, IP-osoite,
käynnin kellonaika, vieraillut sivut, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle
sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

 Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia
tietoja.

 Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

 Tämän tietosuojaselosteen kohdassa 11 tarkemmin kuvatut profilointitarkoitukset.
Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa Taxi Point Oy:n konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille
palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Taxi Point säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle
päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

Rekisteröidyltä itseltään ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä
asiointiin liittyvistä tapahtumista.
Palvelua tilaavilta yhteistyökumppaneilta jotka välittävät Taxi Point Oy:lle tietoja asiakkuuteen,
palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvistä tapahtumista.
Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava
osapuoli.
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä, ja muut tunnetut järjestelmät.
Rekisteriin voidaan lisätä myös muiden Taxi Point Oy:n yhteistyökumppaneiden, kuten
esimerkiksi vakuutusyhtiön toimittamia tietoja.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI
EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja luovutetaan Taxi Point Oy:n markkinointirekisteriin ja mahdollisiin muihin Taxi
Point Oy:n henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen
asettamissa rajoissa.
Henkilötietoja ei luovuteta Taxi Point Oy:n tai Taxi Point Oy:n lukuun toimivien palveluiden ja
viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten
kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.
Asiakastietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle, mutta tarvittaessa tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja
sen asettamissa rajoissa.

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain erikseen
oikeuden saaneilla henkilöillä. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston
käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Taxi Point Oy:n työntekijät, salassapitosopimuksella sidotut
ammatinharjoittajat tai yhteistyökumppanin alaiset, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä
henkilötietoja, ja joita sitoo erillinen tietosuojavaatimus. Työtiloissa liikkumista valvotaan
kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä
keinoilla suojattuja ml. hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta,
salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen
sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

10 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

10.1 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä
kohdistuvaa käsittelytoimia, joita Taxi Point kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin,
kun tietojen käsittelemisen perusteena on Taxi Point Oy:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde.
Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen
kohdan 12 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne,
johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Taxi Point voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista
koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

10.2 Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Taxi Point Oy:n asiakasrekisteriin
on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.
Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

10.3 Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Korjauspyyntö virheellisestä, tarpeettomasta, puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta
tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia Taxi Point Oy:tä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä
esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Taxi Point Oy:n vastausta tietojensa
oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

10.4 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Niiltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään
rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada
tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot
toiselle rekisterinpitäjälle.

10.5 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Taxi Point ei
ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

11 PROFILOINTI

Osana asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia Taxi Point voi hyödyntää
tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profilointi toteutetaan luomalla rekisteröidylle
asiakastunniste, jonka avulla erilaisia palvelun käyttämisen yhteydessä syntyviä rekisteröityä
koskevia tietoja voidaan yhdistellä. Edellä kuvatun kaltaisesti luotua profiilia voidaan tämän
jälkeen esimerkiksi verrata muista rekisteröidyistä luotuihin profiileihin.
Profiloinnin tarkoituksena on selvittää palveluiden kysyntää ja asiakaskäyttäytymistä.

11.1 Evästeiden käyttö

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden
vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni
tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein
nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme
vierailevat selaimet.

11.2 Kolmansien osapuolien suorittama tiedonkeruu

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Taxi Point Oy:n ulkopuolisia tahoja, kuten mainostajia,
mainosverkostoja sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet osapuolet
voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme
esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen
kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää tällöin kolmannen osapuolen asettamia mainoksia
Taxi Point Oy:n ulkopuoliselta palvelimelta, nämä kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata
tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä olisi näiden sivustoilla. Pyrimme
sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin
voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.
Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike.
Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme,
mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin
yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää
räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä
ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi
kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien
ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Taxi Point Oy:lle, ellei käyttäjä ole
antanut tähän nimenomaista suostumustaan.

Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluihin ehtoihin kussakin palvelussa. Yksityisyydensuojaa
koskeviin ehtoihin voi Facebookin osalta tutustua täällä, Twitterin osalta täällä, Google+:n
osalta täällä ja LinkedIn:n osalta täällä.
Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme
vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä.
Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

12 YHTEYDENOTOT

Kaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien
käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa kohdassa 2 mainittuun henkilöön.
Taxi Point voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja
rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin
ryhtymistä.

Mikäli Taxi Point havaitsee, että tietopyyntöjä käytetään selkeästi väärin ja haitallisissa
tarkoituksissa voidaan tietopyynnön esittäjä velvoittaa korvaamaan kohtuulliset kulut
tietopyynnön toteuttamiseen kuluvasta työmäärästä, tai Taxi Point voi kieltäytyä tietopyynnön
suorittamisesta.

13 TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä
tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös
lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön
säännöllisesti.